Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto webu je společnost FinToro, s.r.o. se sídlem na adrese Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČ: 08963720. Provozovatel webu není instalační firmou, která dodává či montuje produkty uvedené na webových stránkách. Je však oprávněn za instalační firmu činit kroky potřebné k vystavení cenových nabídek a uzavírání smluv – a to včetně samotného vystavování cenových nabídek.

Odesláním poptávkového formuláře berete výše uvedené na vědomí. Stejně tak souhlasíte s tím, že vás může zástupce provozovatele webu kontaktovat za účelem vytvoření cenové nabídky. V případě, že máte o vystavení cenové nabídky zájem, souhlasíte s návštěvou našeho specialisty na adrese, na které poptáváte instalaci solární elektrárny a/nebo tepelného čerpadla. Celý proces vystavení nabídky včetně návštěvy specialisty poskytujeme zdarma.

Na základě odeslaného poptávkové formuláře vás budeme kontaktovat, abychom zjistili údaje potřebné k vyhotovení nabídky a případně se domluvili na termínu návštěvy. Návštěva je nezbytnou součástí potřebnou k vyhotovení odpovídající nabídky.

V případě, že nám odešlete vyplněný poptávkový formulář, se zavazujete poskytnout nám potřebnou součinnost a správné a pravdivé údaje pro vyhotovení cenové nabídky.

V případě, že vyhotovenou cenovou nabídku akceptujete, bude vás kontaktovat dodavatel předmětného produktu s návrhem Smlouvy o dílo. Veškerou další komunikaci pak s vámi povede právě dodavatel, případně jeho instalační partner.

Společnost FinToro, s.r.o. si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu nezpracovat cenovou nabídku.

Společnost FinToro, s.r.o. nenese odpovědnost za to, že se případná finální nabídka zaslaná dodavatelem technického řešení a/nebo jeho instalačním partnerem nebude shodovat s nabídkou zaslanou provozovatelem tohoto webu. Stejně tak společnost FinToro, s.r.o. neodpovídá za případné úpravy finální ceny ze strany dodavatele technického řešení a/nebo ze strany jeho instalačního partnera v důsledku vzniklých víceprací, změnou vstupní ceny materiálu či technologií, či z jakéhokoli jiného důvodu.

Společnost FinToro, s.r.o. není zodpovědná za dodržení termínu dodání zboží, za kvalitu dodaného zboží, ani za kvalitu jeho instalace. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že společnost FinToro, s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku instalace produktů, jejich používáním, ani za škody vzniklé vadným či nesprávně navrženým produktem. Rovněž neodpovídá za škody, jejichž příčinou by bylo uvedení nesprávných či nepravdivých údajů vámi, nebo vaším zástupcem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16.7.2022.

V Praze, dne 16.7.2022