Tepelná čerpadla - slovník pojmů

Nejčastější pojmy v oblasti tepelných čerpadel.

Topný faktor COP

Topný faktor COP (Coefficient of Performance) je základní parametr tepelného čerpadla. Tento ukazatel se dnes řídí normou EN 14 511. Jedná se o bezrozměrné číslo popisující účinnost. Je to poměr mezi teplem, které je vyprodukováno a energií, kterou k dané produkci musíme dodat.

S rostoucím COP klesá finanční náročnost provozu. Pohybuje se kolem hodnot 2,5 až 5, kde vyšší hodnota značí lepší topný faktor. Je závislý na provozních podmínkách. S ročním obdobím kolísá, proto je dobré uvádět hodnotu průměrného ročního topného faktoru SCOP.

Sezónní topný faktor (SCOP)

Sezonní topný faktor SCOP v sobě zahrnuje efektivitu produkce tepla tepelným čerpadlem v aktivním chodu, ztráty způsobené předimenzováním čerpadla (zacyklováním), spotřebu energie bivalentního zdroje, spotřebu energie tepelného čerpadla při rozběhu a pří běhu v pohotovostním režimu, udržování teploty kompresoru a v neposlední řadě ztráty při vychládání výměníku.

COP je vhodný pro porovnání dvou konstrukcí stejného druhu tepelných čerpadel, zatímco SCOP vhodnější pro srovnání více faktoru (tepelná čerpadla od různých firem, odlišné druhy řízení tepelného výkonu).

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace je v podstatě vlečná regulace podle venkovní teploty, podle níž se nastavuje teplota topné vody v otopné soustavě. Ekvitermní regulace má při správném návrhu za úkol zajistit rovnováhu mezi teplem dodávaným do topného prostoru a tepelnými ztrátami objektu. Tepelné ztráty objektu jsou závislé na venkovní teplotě a při dané ploše topných těles tak existuje pro každou venkovní teplotu teplota topné vody, která je schopna zajistit požadovanou teplotu v jednotlivých místnostech objektu.

Škrticí / expanzní ventil

Udržuje tlakový rozdíl mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou oběhu. Snižuje tlak chladiva, které zkondenzovalo při vyšším tlaku v kondenzátoru, aby se mohlo znovu vypařit při nižším tlaku. Reguluje průtok chladiva z kondenzátoru do výparníku v závislosti na výstupní teplotě z výparníku a udržuje přehřátí chladiva za výparníkem, což zaručuje, že do kompresoru vstupuje chladivo zcela vypařené.

Kompresor

Kompresor je srdcem tepelného čerpadla, nasává páry pracovní látky z výparníku a zvyšuje jejich tlak. V procesu stlačování se páry silně ohřívají, k čemuž přispívají i ztráty z elektromotoru i teplo vznikající třením. Kompresory jsou většinou hermeticky uzavřené, což znamená, že elektrický motor zajišťující pohon a kompresor jsou uloženy v jedné nádobě. Takové uspořádání zabraňuje úniku chladiva do atmosféry přes spojovací těsnění.

Kondenzátor

Ohřáté páry pracovní látky jsou z kompresoru přivedeny do kondenzátoru. V kondenzátoru ohřáté páry předají své nízkopotenciální teplo (energii) teplonosné kapalině, které vstupuje do kondenzátoru (T2in) ze sekundárního okruhu. Teplonosné médium je následně rozváděno do topného systému. Tím, že páry předávají přijaté teplo se ochlazují a kondenzují. V kondenzátoru pracovní látka (chladivo) mění své skupenství z plynného na kapalné.

Výměník

Výměníky tepla jsou pro spolehlivé fungování celého systému tepelného čerpadla velice důležité. Nejpoužívanějšími výměníky jsou, dle konstrukce, výměníky deskové a trubkové.

Výparník

Do výparníku se přivádí pracovní látka (chladivo, např. freon) v kapalném stavu. Chladivo je ve výparníku při nízké teplotě a tlaku vypařovala, přičemž mění své skupenství z kapalného na plynné. při vypařování chladivo přijme energii z nízkopotenciálního zdroje tepla (teplo z okolí). Páry chladiva se stávají nositelem energie.

Chladivo

Chladiva jsou látky, které slouží k přenosu tepla v chladivovém okruhu a jsou na ně kladeny specifické požadavky. Tyto látky by se měly především snadno odpařovat a zkapalňovat a musí mít vhodné termodynamické a chemické vlastnosti. Mohou to být čisté jednosložkové sloučeniny, nebo směsi dvou a více sloučenin.

Tepelná ztráta domu

Tepelná ztráta tepla na vytápění je okamžitá hodnota tepelné energie, tepelného toku, který z domu uniká prostupem tepla, zářením skrz průsvitné konstrukce a větráním.

Označení typu tepelného čerpadla

Označení typu tepelného čerpadla může být označeno několika různými typy. Když si pro příklad vybereme voda–vzduch. Tak první slovo označuje v každém případě odkud tepelné čerpadlo bere energii např. z vody a druhé slovo označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu např. vzduchem.

Neváhejte a nechte si vypracovat cenovou kalkulaci ZDARMA co nejdříve!