Kotlíková dotace 2021

„Kotlíkové dotace“ je státní dotační program na výměnu neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy.

Je vyhlášen Ministerstvem Životního prostředí (MŽP), o jeho administraci se stará Státní fond životního prostředí (SFŽP). Konkrétně se jedná o „Operační program životního prostředí 2014-2020“ a jeho prioritní osu č. 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“ specifický oddíl 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“.

Program je zaměřen na výměnu starých neekologických kotlů, které nebudou splňovat emisní požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Kotle 1. a 2. Ekologické třídy se nesmí prodávat od 1. ledna 2014, od 1.1.2018 Zákaz umisťování na trh kotle 3. Emisní třídy a 1.9.2022 zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (Budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. třídu, tedy z pravidla s rokem výroby po roce 2000).

Skupiny dotací – Novým zdrojem se pro účely této dotace rozumí:

  • tepelné čerpadlo;
  • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky);
  • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo);
  • plynový kondenzační kotel;
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný);

Všechny výrobky, které jsou podporované z kotlíkových dotací, musí být zaregistrovány v seznamu OPŽP.

Uznatelné náklady

Uznatelné náklady se od první vlny kotlíkových dotací nemění, a proto i pro třetí vlnu kotlíkových dotací zůstávají stejné. Maximální výše příspěvku tak činí 120 000 Kč, stanovena je pevně dle účelu využití.

Typ nového zdroje Max. % podpory Maximální dotace
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletvé kotle) 80% 120 000 Kč
Tepelná čerpadla (všechny typy) 80% 120 000 Kč
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva 80% 100 000 Kč
Plynové kondenzační kotle 75% 95 000 Kč
Kombinované kotle na uhlí a biomasu
se samočinnou dodávkou paliva
75% 75 000 Kč

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?

Kotlíkové dotace jsou určené pouze pro rodinné domy, ale pouze pro domy, které jsou určené pro trvalé bydlení. Žádost o kotlíkovou dotací nebude schválená například pro průmyslové ani rekreační stavby. Kotlíkovou dotaci může získat oprávněný žadatel, který je fyzickou osobu, která má ve vlastnictví rodinný dům určený pro bydlení nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek.

Žadateli mohou být I společní majitelé takových objektů, například manželé, v takovém případě žádost podává jeden z nich s tím, že druhý ze spoluvlastníků musí dát písemný souhlas s podáním žádosti a pořízením nového zdroje vytápění.

Dále se k žádosti musí přidat dokumentace každý kraj má vlastní vzorovou žádost, ale vzorové žádosti jsou si pro každý kraj podobné. Vzorové žádosti je možné najít na internetových stránkách jednotlivých krajských úřadech. Mezi základní dokumenty, které ale požadují všechny kraje, patří:

  • Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků nebo manželů většinového podílu k realizace nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě nebo bytové jednotce, a to v případě vice spoluvlastníků rodinného domu nebo bytové jednotky.
  • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastní nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Přehled kotlíkových dotací v jednotlivých krajích

Kraj Příjem žádostí do
Hlavní město Praha Žádosti již nepřijímá.
Jihočeský kraj Žádosti již nepřijímá.
Jihomoravský kraj Žádosti již nepřijímá.
Karlovarský kraj Žádosti již nepřijímá.
Kraj Vysočina Žádosti již nepřijímá.
Královéhradecký kraj Žádosti již nepřijímá.
Liberecký kraj 31. května 2021
Moravskoslezský kraj Žádosti již nepřijímá.
Olomoucký kraj Žádosti již nepřijímá.
Pardubický kraj 30. října 2021
Plzeňský kraj Žádosti již nepřijímá.
Středočeský kraj 30. června 2022 nebo do vyčerpání
Ústecký kraj Žádosti již nepřijímá.
Zlínský kraj Žádosti již nepřijímá.